REGULAMIN CENTRUM:
1. Rekrutacja na poszczególne oferty Centrum odbywa się na bieżąco.
Informacje o otwartej rekrutacji na dany kurs/szkolenie znajdują się na stronie głównej w aktualnościach
oraz zakładce OFERTA KURSOWA I SZKOLENIOWA.

2. Zapisów na KURSY/SZKOLENIA należy dokonywać drogą elektroniczną w dwóch etapach. Najpierw
za pośrednictwem formularza ZAPISZ SIĘ dokonać zgłoszenia wstępnego.
Następnie w celu rezerwacji miejsca na kursie/szkoleniu należy dokonać wpłaty zaliczki oraz przesłać wymagane dokumenty na adres e-mail organizacja@ramada.com.pl

Zapisów na WARSZTATY należy dokonywać jedynie za pomocą formularza ZAPISZ SIĘ.
Następnie w celu rezerwacji miejsca należy dokonać opłaty za warsztaty. DANE DO PRZELEWU

3. Liczba miejsc na salach jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

4. Przy każdej ofercie podany jest termin przyjmowania zgłoszeń, którego prosimy przestrzegać. Jeśli pod ofertą
nie ma terminu zgłoszenia oznacza to, że cykl zgłoszeniowy jest otwarty.

5. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.

6. Centrum ma prawo wprowadzać zmiany w programie kursów oraz zmieniać terminy zjazdów.

7. Każdy z uczestników powinien dokonać zaliczki/przedpłaty za kurs, szkolenie lub warsztaty w wysokości wskazanej dla danej oferty Centrum.

8. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminach określonych dla wybranej oferty.

9.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Obowiązkiem uczestnika jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.

10. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych form w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń. Jeśli szkolenie, kurs lub warsztaty zostaną odwołane przez organizatora, wpłata zostanie zwrócona w całości na wskazane przez uczestnika konto.
Centrum o powyższym fakcie powiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną każdego z zapisanych uczestników odpowiednio wcześniej.

11. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto tytułem: imię i nazwisko, nazwa i termin kursu lub szkolenia.

12. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
- zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (zwrot 50% kosztów kursu);
- zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (zwrot 25% kosztów kursu);
- zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (brak zwrotu).

13. Nasze kursy, szkolenia i warsztaty polegają na aktywnym udziale uczestników, dlatego na wszystkie zajęcia prosimy zabrać ze sobą strój sportowy do ćwiczeń oraz obuwie do ćwiczeń. Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek uczestniczyć na wszystkich zajęciach, zgodnie z programem kursu. Ilość godzin zajęciowych jest zawarta w programie wybranego kursu/szkolenia.

14. W przypadku braku pozytywnego zaliczenia końcowych egzaminów końcowych związanych z kursem uczestnik ma prawo do poprawienia oceny po wcześniejszych uzgodnieniach z organizatorem i ustaleniu nowego terminu egzaminu. Koszt poprawkowego egzaminu wynosi 50 zł.

15. Zakończenie kursu i zdanie egzaminu równoczesne jest z uzyskaniem dyplomu dwujęzycznego (forma legitymacji instruktorskiej), natomiast uczestnicy szkoleń i warsztatów otrzymują certyfikaty ukończenia warsztatów.

Kwalifikacje uzyskane w trakcie kursów są wydawane na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym. Wpisu do rejestru placówek szkolących wydanego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nr. nr ewidencyjnym 2.16/00013/2016. oraz na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej; umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz.216). 
Manifo.com - create free website with own domain name