KURS INSTRUKTORA TAŃCA ZAKRES OGÓLNY

Chcesz profesjonalnie przygotować się do zawodu instruktora tańca i zdobyć niezbędne uprawnienia?
Pragniesz prowadzić zajęcia taneczne w szkole tańca lub założyć własną?
Myślałeś o usystematyzowaniu wiadomości w tym zakresie aby efektywnie przekazywać zdobytą wiedzę i dzielić się swoją pasją z innymi?

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CELE KURSU:

Celem naszego kursu jest specjalistyczne przygotowanie kadry instruktorskiej w zakresie tańca. Nasi słuchacze uzyskują profesjonalne, praktyczne umiejętności niezbędne w pracy instruktora, a także teoretyczną wiedzę
z zakresu metodyki pracy i fundamentalnych zasad, stanowiących merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie dydaktycznym.

UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI:

Ukończenie kursu w naszym Centrum oraz pozytywne zaliczenie egzaminów umożliwia zdobycie specjalistycznych uprawnień w zakresie tańca potwierdzonych uzyskaniem zawodowego dyplomu instruktorskiego oraz dwujęzycznego certyfikatu,
respektowanego i umożliwiającego podjęcie pracy naterenie całej Unii Europejskiej.


Pozyskane uprawnienia zawodowe umożliwiają i przygotowują do pracy m.in. w szkołach tańca, klubach
oraz ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynkowych, na obozach, koloniach.
Umożliwiają prowadzenie zajęć w przedszkolu, szkole, również w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).
Nasz kurs jest zatem gwarancją sukcesu!

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURSU INSTRUKTORA TAŃCA:

4 zjazdy weekendowe (sobota, niedziela).
Ostatni zjazd (niedziela) zakończony zostaje egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Terminy zjazdów:

 • 14-15 października 2017r. (pierwszy zjazd)
 • 28-29 października 2017r. (drugi zjazd)
 • 4-5 listopada 2017r. (trzeci zjazd)
 • 18-19 listopada 2017r. (czwarty zjazd)

Miejsce: Akademia Tańca Ramada, Opole

CENA KURSU:

W przypadku wpłaty całościowej koszt kursu wynosi:
2200 zł (w tym 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin) - jednorazowa wpłata

W przypadku wpłat ratalnych koszt kursu wynosi: 2300 zł (w tym 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin); wpłaty zaliczki dokonujemy przy wysłaniu zgłoszenia;

 • I rata - 550 zł
 • II rata - 550 zł
 • III rata - 550 zł
 • IV rata - 500 zł

(termin wpłaty ratalnej: do 7 dni PRZED każdym zjazdem)

ADRESACI KURSU:

Instruktorzy tańca, nauczyciele specjalizacji tanecznych, tancerze, studenci, nauczyciele przedszkolni i szkolni, nauczyciele domów
i ośrodków kultury, wychowawcy, terapeuci.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która kwalifikuje się do wyżej wskazanych grup adresatów kursu, a ponadto:
1. Ma ukończone 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane oświadczenie instruktora).
2. Posiada wykształcenie minimum średnie (wymagane dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie).
3. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane podpisanie oświadczenia).
4. Posiada sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń ruchowych w trakcie kilkugodzinnych bloków zajęciowych.
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (wykaz przestępstw), o którym mowa w art.
46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz.857, z późn. zm.), lub określone
w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane podpisanie oświadczenia).

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Program kursu obejmuje 85 godzin dydaktycznych:

 • 30 godzin część teoretyczna (forma wykładów oraz tryb e-learning)
 • 55 godzin część praktyczna (warsztaty)


OGÓLNA TEMATYKA I ZAKRES KURSU:


1. Historia tańca; wprowadzenie do wiedzy o tańcu.
2. Znajomość specyfiki pracy instruktorskiej z uwzględnieniem perspektywy nowatorskich teorii. Metodyka pracy instruktora tańca.
3. Przepisy i regulaminy taneczne.
4. Organizacja zawodów i turniejów tanecznych. Kategorie sędziowskie w tańcu.
5. Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, profilaktyki najczęstszych
urazów i kontuzji w tańcu.
6. Podstawowe zasady treningów tanecznych, organizacja lekcji tańca i tworzenie scenariuszy.
7. Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych z poszczególnymi grupami wiekowymi.
8. Przygotowanie do podstawowych zasad pracy nad choreografią w grupie, podstawy choreografii i kompozycji.
9. Podstawy rytmiki Dalcroze’a, elementy akrobatyki, choreoterapii i kinezyterapii
10. Technika Alexandra, metoda Feldenkraisa oraz analiza ruchu Labana i ich użyteczność dla tancerzy.
11. Technika tańca towarzyskiego.
12. Taniec narodowy i charakterystyczny.
13. Taniec par
14. Taniec jazzowy
15. Taniec współczesny
16. Street Dance
17. Inne formy taneczne.

Szczegółowy program i realizowane treści zostaną podane na pierwszych zajęciach.


KADRA KURSU:

Nasza oferta oparta jest na autorskich programach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów,międzynarodowych wykładowców i sędziów w poszczególnych dziedzinach tanecznych. Zajęcia cechuje wysoki poziom modułów teoretyczno – praktycznych nastawionych na wszechstronny rozwój kursantów.
Działanie w zakresie doskonalenia nie ogranicza się tylko do specjalizacji tanecznej ale również
do rozwijania kompetencji zawodowych, umiejętności projektowania aktywności kulturalnej oraz zarządzania działalnością, która jest sprzężona z szeroko pojmowanym zakresem tańca.

ZASADY ZAPISÓW NA KURS INSTRUKTORSKI:

Zgłoszenie wstępne na kurs lub szkolenie należy przesłać z naszej strony internetowej poprzez wybranie zakładki ZGŁOSZENIA
a następnie wypełnienie formularza on-line ZAPISZ SIĘ.

Zgłoszenie wstępne jest bezpłatne i nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w kursie.

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz podania (do pobranie w zakładce ZGŁOSZENIA--->DOKUMENTY) na adres e-mail: organizacja@ramada.com.pl

Następnie należy dokonać wpłaty akredytacyjnej ustalonej dla danego kursu (zaliczki w ustalonym terminie)
DANE DO PRZELEWU

Pozostałe formalności należy dokonać mailowo lub telefonicznie (godziny pracy i telefon podane w zakładce KONTAKT) lub
na pierwszych zajęciach w dniu rozpoczęcia kursu.

Termin zapisów mija 30 września 2017r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Liczba miejsc ograniczona!

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Centrum nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności
    za wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

 • Kwalifikacje uzyskane w trakcie kursu są wydawane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym. Wpisu do rejestru placówek szkolących wydanego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nr ewidencyjnym 2.16/00013/2016. oraz na podstawie
  § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.
  w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej; umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz.216).

Regulamin Centrum (zobacz tutaj)

Pytania i szczegółowe informacje e-mail: organizacja@ramada.com.pl, a także na naszej stronie internetowej EDUKACJA TANECZNA (zakładka FAQ-najczęściej zadawane pytania
Manifo.com - create free website with own domain name