KURS INSTRUKTORA TAŃCA ZAKRES OGÓLNY

Chcesz profesjonalnie przygotować się do zawodu instruktora tańca i zdobyć niezbędne uprawnienia?
Pragniesz prowadzić zajęcia taneczne w szkole tańca lub założyć własną?
Myślałeś o usystematyzowaniu wiadomości w tym zakresie
aby efektywnie przekazywać zdobytą wiedzę i dzielić się swoją pasją z innymi?


Termin zapisów mija 25 lipca 2018r.
Termin zapisów został wydłużony - prosimy o szybką decyzję (pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc)


O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Liczba miejsc ograniczona!

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?:


1. Zgłoszenie wstępne na kurs należy przesłać z naszej strony internetowej poprzez
wypełnienie formularza on-line ZAPISZ SIĘ*
*Zgłoszenie wstępne jest bezpłatne i nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w kursie.

2. Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki, gwarantującej miejsce.


Następnie potwierdzamy uczestnictwo poprzez wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz podania (do pobranie w zakładce ZGŁOSZENIA--->DOKUMENTY) na adres e-mail: organizacja@ramada.com.pl

Pozostałe formalności należy dokonać mailowo lub telefonicznie (godziny pracy i telefon podane w zakładce KONTAKT) lub na pierwszych zajęciach w dniu rozpoczęcia kursu.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CELE KURSU:

Celem naszego kursu jest specjalistyczne przygotowanie kadry instruktorskiej w zakresie tańca. Nasi słuchacze uzyskują profesjonalne, praktyczne umiejętności niezbędne w pracy instruktora, a także teoretyczną wiedzę
z zakresu metodyki pracy i fundamentalnych zasad, stanowiących merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie dydaktycznym.

UPRAWNIENIA I MOŻLIWOŚCI:

Ukończenie kursu w naszym Centrum oraz pozytywne zaliczenie egzaminów umożliwia zdobycie specjalistycznych uprawnień w zakresie tańca potwierdzonych uzyskaniem zawodowego dyplomu instruktorskiego oraz dwujęzycznego certyfikatu, respektowanego i umożliwiającego podjęcie pracy naterenie całej Unii Europejskiej.

Pozyskane uprawnienia zawodowe umożliwiają i przygotowują do pracy m.in. w szkołach tańca, klubach
oraz ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynkowych, na obozach, koloniach.
Umożliwiają prowadzenie zajęć w przedszkolu, szkole, również w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).
Nasz kurs jest zatem gwarancją sukcesu!

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURSU INSTRUKTORA TAŃCA:


Terminy zjazdów: 13-18 sierpnia 2018r. Tygodniowy kurs wakacyjny (formuła ciągła)

Miejsce: Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki i Tańca RAMADA, ul. Jodłowa 31, Opole

CENA KURSU:

Wpłaty zaliczki (150 zł) dokonujemy przy zapisie  (gwarancja miejsca).

W przypadku wpłaty całościowej koszt kursu wynosi: 2200 zł (w tym 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin) - jednorazowa wpłata (płatność do 1 sierpnia 2018r.)

W przypadku wpłat ratalnych koszt kursu wynosi: 2350 zł (w tym 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin) :

  • I rata - 1100 zł (płatność do 15 lipca 2018r.)
  • II rata - 1050zł (płatność do 5 sierpnia 2018r.)
  • do rat należy doliczyć również 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin (wpłaty zaliczki dokonujemy przy wysłaniu zgłoszenia)
  • istnieje możliwość rozłożenia kwoty na więcej rat (w tym celu prosimy o kontakt mailowy)

ADRESACI KURSU:

Instruktorzy tańca, nauczyciele specjalizacji tanecznych, tancerze, studenci, nauczyciele przedszkolni i szkolni, nauczyciele domów i ośrodków kultury, wychowawcy, terapeuci.

Uczestnikiem kursu może być osoba, która kwalifikuje się do wyżej wskazanych grup adresatów kursu,
a ponadto
:
1. Ma ukończone 18 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane oświadczenie instruktora).
2. Posiada wykształcenie minimum średnie (wymagane dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie).
3. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane podpisanie oświadczenia).
4. Posiada sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń ruchowych w trakcie kilkugodzinnych bloków zajęciowych.
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (wykaz przestępstw), o którym mowa
w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz.857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane podpisanie oświadczenia).

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Program kursu obejmuje 85 godzin dydaktycznych:

  • 30 godzin część teoretyczna (forma wykładów oraz tryb e-learning)
  • 55 godzin część praktyczna (warsztaty)


OGÓLNA TEMATYKA I ZAKRES KURSU:


1. Historia tańca; wprowadzenie do wiedzy o tańcu.
2. Znajomość specyfiki pracy instruktorskiej z uwzględnieniem perspektywy nowatorskich teorii. Metodyka pracy instruktora tańca.
3. Przepisy i regulaminy taneczne.
4. Organizacja zawodów i turniejów tanecznych. Kategorie sędziowskie w tańcu.
5. Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy, profilaktyki najczęstszych
urazów i kontuzji w tańcu.
6. Podstawowe zasady treningów tanecznych, organizacja lekcji tańca i tworzenie scenariuszy.
7. Metodyka prowadzenia zajęć tanecznych z poszczególnymi grupami wiekowymi.
8. Przygotowanie do podstawowych zasad pracy nad choreografią w grupie, podstawy choreografii i kompozycji.
9. Podstawy rytmiki Dalcroze’a, elementy akrobatyki, choreoterapii i kinezyterapii
10. Technika Alexandra, metoda Feldenkraisa oraz analiza ruchu Labana i ich użyteczność dla tancerzy.
11. Technika tańca towarzyskiego.
12. Taniec narodowy i charakterystyczny.
13. Taniec par
14. Taniec jazzowy
15. Taniec współczesny
16. Street Dance
17. Inne formy taneczne.

Szczegółowy program i realizowane treści zostaną podane na pierwszych zajęciach.


KADRA KURSU:

Nasza oferta oparta jest na autorskich programach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów,międzynarodowych wykładowców i sędziów w poszczególnych dziedzinach tanecznych. Zajęcia cechuje wysoki poziom modułów teoretyczno – praktycznych nastawionych na wszechstronny rozwój kursantów.
Działanie w zakresie doskonalenia nie ogranicza się tylko do specjalizacji tanecznej ale również
do rozwijania kompetencji zawodowych, umiejętności projektowania aktywności kulturalnej oraz zarządzania działalnością, która jest sprzężona z szeroko pojmowanym zakresem tańca.


DODATKOWE INFORMACJE:

  • Centrum nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności
    za wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

  • Kwalifikacje uzyskane w trakcie kursu są wydawane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym. Wpisu do rejestru placówek szkolących wydanego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nr ewidencyjnym 2.16/00013/2016. oraz na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej; umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz.216).

Regulamin Centrum (zobacz tutaj)

Pytania i szczegółowe informacje e-mail: organizacja@ramada.com.pl, a także na naszej stronie internetowej EDUKACJA TANECZNA (zakładka FAQ-najczęściej zadawane pytania
Manifo.com - create free website with own domain name