FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Gdzie prowadzone są szkolenia i kursy?
Nasze kursy i szkolenia prowadzimy w siedzibie Centrum w Opolu, ale organizujemy je również w placówkach współpracujących z naszą instytucją w wybranych miastach Polski.

Na jakiej podstawie uzyskane są kwalifikacje w trakcie szkoleń lub kursów?
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym. Wpisu do rejestru placówek szkolących wydanego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nr ewidencyjnym 2.16/00013/2016. oraz na podstawie
§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej; umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz.216).

Jak można zgłosić się na kurs i dokonać wstępnej rezerwacji?
Zgłoszenie wstępne na kurs lub szkolenie należy przesłać z naszej strony internetowej poprzez wybranie zakładki ZGŁOSZENIA a następnie wypełnienie formularza on-line ZAPISZ SIĘ.

Zgłoszenie wstępne jest bezpłatne i nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w kursie/szkoleniu.

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie/szkoleniu jest wpłata zaliczki.

Czy jest możliwość opłacenia kursy w ratach? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?
Oferujemy taką możliwość. Przy każdym szkoleniu lub kursie jest podana całościowa kwota lub możliwości rozłożenia podanej sumy na raty
ze szczegółowym opisem.

Co składa się na cenę kursu i do kiedy należy dokonać pierwszej wpłaty?
W podaną cenę wliczają się: zaliczka, egzamin, koszty organizacyjne, koszty materiałów dydaktycznych, przygotowanie zaświadczeń i wydanie legitymacji certyfikatów lub dyplomów, honoraria dla wykładowców, wynajem obiektów do realizacji procesu dydaktycznego. Wpłaty zaliczki należy dokonać w momencie wysłania formularza zgłoszeniowego natomiast pozostałą część, nie później niż na na tydzień przed rozpoczęciem kursu

Czy dopuszczalna jest nieobecność na zajęciach?
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu instruktora jest aktywny udział w zajęciach, nieobecności należy wcześniej zgłosić kierownikowi kursu
i odrobić zajęcia w formie ustalonej przez wykładowcę lub organizatora kursu.

Kim są wykładowcy?
To doświadczona kadra instruktorów-praktyków, pedagogów i choreografów z całej Polski. Od wielu lat współpracujemy z wykładowcami renomowanych szkół, choreografami o wybitnych osiągnięciach międzynarodowych, co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny naszych szkoleń.

Czy kurs instruktora z zakresu ogólnego umożliwia pracę z dziećmi i może być przydatny w pracy z dziećmi w przedszkolu
lub szkole?

Kurs ogólny spełnia wymagania aby usystematyzować i wzbogacić wiedzę potrzebna do pracy z dziećmi w przedszkolach i szkołach, jak i w innego typu placówkach czy szkołach tańca. Proponujemy jednak również rozszerzyć tę wiedzę i umiejętności, o szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach.

Na czym polega egzamin końcowy? Czy jest możliwość egzaminu poprawkowego w przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny przy egzaminie pierwotnym?
Egzamin instruktorski kursu ogólnego składa się z dwóch etapów: z części ogólnej oraz specjalistycznej, które sprawdzane są w zakresie praktycznym, jak i teoretycznym. Komisja egzaminacyjna złożona jest z wykładowców prowadzących zajęcia. Pytania podlegają ściśle pod materiał przerobiony podczas kursu. Koszty opłaty egzaminacyjnej to 50 zł.
Uczestnik, który nie zaliczy egzaminu końcowego może przystąpić do egzaminu poprawkowego, koszty powtórnego egzaminu to kwota 50 zł; w terminie ustalonym z organizatorem szkolenia nie później niż trzy lata od ukończenia kursu.

Co zapewnia kurs i szkolenie?
Program kursu zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy instruktora. Dalszy rozwój i doskonalenie warsztatu zawodowego zależy już tylko od własnych ambicji, pasji i stawianych sobie celów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wymaga ciągłego dokształcania i samodoskonalenia w ramach zdobytych uprawnień. W tym celu nasza placówka organizuje różne formy kursów, szkoleń i warsztatów dokształcających.

Czy można zrezygnować z uczestnictwa w kursie i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy?
W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
- zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (zwrot 50% kosztów kursu);
- zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (zwrot 25% kosztów kursu);
- zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu (brak zwrotu).
Zaliczka każdorazowo jest bezzwrotna.

Co otrzymują uczestnicy po zakończeniu szkoleń i warsztatów.
Absolwenci po kursie otrzymują dyplomy ukończenia z oceną, natomiast po szkoleniach i warsztatach uczestnicy otrzymują zaświadczenia
o ukończonych zajęciach, które nie stanowią legitymacji instruktorskiej, jak w przypadku dyplomowanych kursów lecz są wewnętrznymi dokumentami naszej placówki wzbogacającymi portfolio instruktora.

Jak długo czeka się na dyplom po zakończeniu kursu?
Po zakończeniu kursu procedura może trwać do 2 tygodni. Zaświadczenia dla szkoleń i warsztatów zostają wydane bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

Kto może zapisać się na kurs instruktorski oraz jakie są kryteria naboru?
Dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, minimum podstawowe lub średnie umiejętności taneczne. Osoby z małym doświadczeniem, które są sprawne fizycznie i spełniają pozostałe kryteria mogą uczestniczyć w kursie i zostać dopuszczone do egzaminu końcowego, o ile opanują cały materiał przewidziany programem szkolenia.

Czy aby móc zgłosić się na kurs trzeba mieć ukończone szkoły sportowe lub taneczne?
Nie ma obowiązku być absolwentem szkoły tanecznej/specjalistycznej. Kurs ma na celu przygotować trenera do pracy z grupa pod kątem metodycznym i praktycznym. Dlatego, na kurs zapraszamy osoby, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności, wzbogacić warsztat, poznać tajniki pracy instruktorskiej, uszeregować wiedzę metodyczno – praktyczną, zdobyć zawodowe uprawnienia. Wymagane są podstawowe umiejętności taneczne i dobra kondycja fizyczna, ponieważ zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach warsztatowych pod rząd. Mile widziane są ukończone inne kursy/szkolenia/warsztaty taneczne lecz nie są one konieczne aby rozpocząć kurs w naszym Centrum.

Czy są wymagania wiekowe w przypadku chęci rozpoczęcia kursu instruktora?
W przypadku kursów należy mieć ukończone 18 lat. W przypadku młodych uczestników koniecznie będzie również uzupełnienie wiedzy
i kwalifikacji pedagogicznych na studiach lub kursach, tak aby możliwe było podjęcie przez nie pracy w placówkach oświatowych.

Czy jeśli jestem nauczycielem szkolnym i dostałam godziny na realizację zadań tanecznych w szkole w ramach lekcji czy poradzę sobie na takim kursie/szkoleniu?
Zdecydowanie tak. Kursy i szkolenia mają na celu pomóc nauczycielom i przyszłym instruktorom w prowadzeniu zajęć tanecznych w różnych grupach wiekowych.

Czy kurs jest organizowany cyklicznie i czy odbywa sie również na wakacjach?
Tak, nasze kursy i szkolenia są organizowane cyklicznie oraz w okresie wakacyjnym (zjazdy połączone w jeden cykl kilkudniowy). Z terminami prosimy zapoznawać się w aktualnościach na stronie oraz naszym kalendarzu.

Czy można robić kurs etapami (z przerwami) np. najpierw I i II zjazd, a za jakiś czas III i IV?
W uzasadnionych przypadkach jest taka mozliwość.

Jakie zaświadczenia i dokumenty trzeba dostarczyć na pierwszy zjazd?

  • Kserokopię ukończenia szkoły średniej, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów.
  • Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu.
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5cm) podpisane na odwrocie
  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podanie.

Jak przystąpić do specjalizacji?
Aby przystąpić do kursu ze specjalizacji trzeba mieć ukończony kurs instruktora z zakresu ogólnego lub mieć inny dyplom ukończenia kursu instruktorskiego z zakresu tańca (materiał i godziny muszą stanowić zgodność programową).

Jak wygląda kwestia noclegów?
Noclegi nie są zapewniane przez Centrum. Uczestnicy szkoleń organizują je we własnym zakresie. Na stronie Centrum są udostępnione pomocnicze adresy miejsc noclegowych.

Na czym polegają zaliczenia z obowiązkowych praktyk instruktorskich?
Praktyki instruktorskie odbywają się w dowolnie wybranym przez uczestnika klubie tanecznym, kursanci hospitują zajęcia, asystują instruktorom w trakcie prowadzenia zajęć, obserwują treningi lub zawody. Każdy uczestnik otrzymuje kartę praktyk, którą realizuje w trakcie kursu na zasadach ustalonych przez wykładowcę i organizatora.
Praktyki nie dotyczą wszystkich kursów oferowanych przez Centrum.

Ile osób uczestniczy w kursie?
Kurs specjalistyczny – min. 5 , max. 20 osób
Kurs ogólny – min. 7, max. 20 osób
Kurs choreografii – min. 10, max. 20 osób
Warsztaty – min. 10 osób 
Manifo.com - create free website with own domain name