KURS CHOREOGRAFII I KOMPOZYCJI TAŃCA
Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca

Nasz kurs to pierwsza i jedyna w Polsce,
propozycja kształcenia rzemiosła
choreograficznego w oparciu o zbiór metod opracowanych
przez Pamelę Anderson Sofras, wybitną profesor edukacji tańca.

Jest praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do nowatorskich
narzędzi kompozycyjnych niezbędnych w procesie budowania choreografii.

NOWATORSKA METODA:

Nasz kurs to pierwsza i jedyna w Polsce propozycja kształcenia rzemiosła choreograficznego w oparciu o zbiór metod opracowanych
przez Pamelę Anderson Sofras wybitną profesor edukacji tańca Uniwersytetu Północnej Karoliny.

Autorka jednego z najpopularniejszych dzieł tanecznych „Dance Composition Basics” przez wiele lat prowadziła wnikliwe analizy procesu tworzenia choreografii we współpracy ze znakomitymi, współczesnymi twórcami, rozkładając na czynniki pierwsze sztukę rzemiosła choreograficznego.

Jej podręcznik wyznaczający zupełnie nowe standardy sztuki choreografii i kompozycji do polskiego świata tańca wprowadziła Elżbieta Podejko-Duda (choreograf, instruktor tańca, założyciel Akademii Tańca Ramada, założyciel i dyrektor Niepublicznej Szkoły Baletowej w Opolu oraz Opolskiego Teatru Tańca Współczesnego, pedagog), która podjęła się tłumaczenia tej wyjątkowej pozycji (Podstawy Kompozycji Tańca: Opanowanie Rzemiosła Choreograficznego, Ramada Opole 2015), wprowadzając tym samym pierwsze, innowacyjne kompendium wiedzy na nasz rynek.


Stworzyła tym samym szansę dogłębnego poznania współczesnej praktyki choreograficznej oraz stosowanych narzędzi kompozycyjnych, a także sposobów ich wykorzystania przez obecne pokolenie choreografów.

Nasz kurs został opracowany na podstawie metod, technik i narzędzi niezbędnych do budowania kompozycji tanecznych, zawartych
w podręczniku a jednocześnie został on poszerzony o wiedzę i praktyczne rozwiązania zdobyte w ciągu naszej wieloletniej pracy
i doświadczenia związane z procesem choreograficznym i kompozycyjnym.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I CELE KURSU:

Kurs Choreografii i Kompozycji Tańca jest praktycznym i teoretycznym wprowadzeniem do nowatorskich metod oraz narzędzi wykorzystywanych w budowaniu działań tanecznych.

Uczestnicy kursu są świadkami postępu w tworzeniu choreografii, gdzie mają możliwość kreacji, improwizacji oraz rozwiązywania problemów od podstawowego przemieszczania się po scenie do kształtowania i wykonywania poszczególnych skomplikowanych działań.

Może być przydatny dla tancerzy wszystkich stylów tanecznych, dla których lekcje, działania i badania choreograficzne posłużą jako punkt wyjścia do podjęcia własnych prób choreograficznych.

FORMUŁA I PROGRAM KURSU:

Formuła kursu i układ poszczególnych zajęć uwzględnia najnowsze zdobycze metodyki nauczania praktycznego i teoretycznego oraz gwarantuje poznanie problemów dotyczących współczesnego tańca. Wskazuje również na sposoby ich rozwiązywania, a także taktycznego postępowania przy rozstrzyganiu spraw kompozycyjnych.

Nasi słuchacze zyskują możliwość osobistego, aktywnego uczestnictwa w twórczych działaniach związanych z komponowaniem
układów ruchowych i improwizacji tanecznych, mogą bezpośrednio śledzić i kontrolować indywidualne postępy w zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości.

Wszystkie te elementy pozwalają im na praktyczne przebycie niezwykle złożonej drogi, od etapu pomysłu do ostatecznego kształtu
tańca, odważnych prób kompozycyjnych poprzez czas twórczego doskonalenia i analizowania.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KURSU CHOREOGRAFII I KOMPOZYCJI TAŃCA:

Kurs obejmuje 6 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).
Ostatni zjazd (niedziela) zakończony zostaje egzaminem praktycznym i teoretycznym.

TERMINY ZJAZDÓW:

 • 13 - 14 stycznia 2018r. (pierwszy zjazd)
 • 27 - 28 stycznia 2018r. (drugi zjazd)
 • 10 - 11 lutego 2018r. (trzeci zjazd)
 • 24 - 25 lutego 2018r. (czwarty zjazd)
 • 10 - 11 marca 2018r. (piąty zjazd)
 • 24 - 25 marca 2018r. (szósty zjazd)

Miejsce: Akademia Tańca Ramada, Opole

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Program kursu obejmuje 120 godzin dydaktycznych (w tym: część praktyczna i teoretyczna)

CENA KURSU:

W przypadku wpłaty całościowej koszt kursu wynosi: 3200 zł (w tym 150 zł zaliczki + 50 zł egzamin) - jednorazowa wpłata
W przypadku wpłat ratalnych koszt kursu wynosi: prosimy o kontakt organizacja@ramada.com.pl

Termin zapisów mija 31 grudnia 2017r.

ADRESACI KURSU:

Kurs pozwala sprawnie kierować zespołem ludzi w trakcie treningów oraz kładzie nacisk na praktykę taneczną i twórcze działania sceniczne. Kurs adresowany jest do osób posiadających doświadczenie w różnych technikach tańca, takich które są zainteresowane procesem tworzenia spektakli tanecznych, a także do:
 • tancerzy podejmujących samodzielna pracę na scenie;
 • instruktorów grup tanecznych;
 • osoby zainteresowane procesem tworzenia choreografii;
 • reżyserów;
 • osób zainteresowanych tworzeniem działań kompozycyjnych.

TEMATYKA I ZAKRES KURSU:

I zjazd:
CIAŁO-ANALIZA MOŻLIWOŚCI RUCHU


1. Impuls-Geneza ruchu
2. Fraza-łączenie ruchu
3. Gest-osobisty słownik ruchu
4. Kształt-Projektowanie układu ciała
5. Tworzenie tańca solo

II zjazd:
PRZESTRZEŃ-ANALIZA RELACJI MIĘDZY PRZESTRZENIĄ A RUCHEM


1. Ścieżki w przestrzeni i na podłodze: Odwzorowanie ścieżek scenicznych
2. Diagonale: Przekątne
3. Symetria: Równoważenie kształtów
4. Pozytywna i negatywna przestrzeń:Podziałprzestrzeni
5. Balans: Równowaga – wzajemne wsparcie
6. Naśladownictwo: Wzajemne odbicie
7. Tworzenie duetów

III zjazd:
BADANIE TEMPA


1. Wolny ruch: Tańcząc w zamyśleniu
2. Prędkość: Nauka szybkiego tańczenia
3. Stymulacja: Połączenie różnych impulsów
4. Przyspieszenie: Szybkość tańca
5. Tworzenie trio

IV zjazd:
GENEROWANIE SIŁY RUCHU


1. Inercja: Gotowość do ruchu
2. Przeciwieństwa: Kontrast energii
3. Dynamika: Właściwości ruchu
4. Intensywność: Zwiększanie i zmniejszanie siły
5. Tworzenie kompozycji w małych grupach

V zjazd:
DZIAŁANIA CHOREOGRAFICZNE – TWORZENIE GOTOWYCH KOMPOZYCJI


1. Polecenia i odpowiedzi: Antyfona ruchu
2. Kanon: Tańczenie w kilku niezależnych rozliczeniach
3. Kierunkowe odzwierciedlenia: Odbicie równoległe i odwrócone
4. Wariacje: Wzory różnorodne i przeplatające się
5. Rozwiązywanie problemu: Tworzenie suit

VI zjazd:
1. Tworzenie własnych choreografii
2. Pokazy + egzaminy

Inne bloki zajęciowe realizowane w trakcie zjazdów:

1. Tworzenie scenografii i kostiumów.
2. Zasady doboru i montażu muzyki.
3. Praca nad realizacją oświetlenia scenicznego.
4. Tworzenie i pisanie scenariuszy.
5. Struktura i zasady budowania spektakli tanecznych.
6. Podstawowe zadania aktorskie.
7. Wprowadzenie do reżyserii.
8. Ruch sceniczny.

W związku z wyselekcjonowaną metodyką kursu zajęcia charakteryzuje szczegółowo opracowany system:
Algorytm lekcji:

1. Wprowadzenie do poszczególnych tematów i terminologii.
2. Rozgrzewka.
3. Struktury improwizacyjne.
4. Twórcze problemy choreograficzne.
5. Dyskusja.
6. Doskonalenie analizowanych tematów i umiejętności jako informacja zwrotna do przeprowadzenia samooceny.
7. Dokumentacja filmowa.

KADRA KURSU:

Nasza oferta oparta jest na autorskich programach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, międzynarodowych wykładowców i sędziów w poszczególnych dziedzinach tanecznych.
Zajęcia cechuje wysoki poziom modułów teoretyczno – praktycznych nastawionych na wszechstronny rozwój kursantów.
Działanie w zakresie doskonalenia nie ogranicza się tylko do specjalizacji tanecznej ale również do rozwijania kompetencji zawodowych, umiejętności projektowania aktywności kulturalnej oraz zarządzania działalnością, która jest sprzężona z szeroko pojmowanym zakresem tańca.

ZASADY ZAPISÓW NA KURS INSTRUKTORSKI:

Zgłoszenie wstępne na kurs lub szkolenie należy przesłać z naszej strony internetowej poprzez wybranie zakładki ZGŁOSZENIA
a następnie wypełnienie formularza on-line ZAPISZ SIĘ.

Zgłoszenie wstępne jest bezpłatne i nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w kursie.

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez wysłanie odpowiedniego
formularza zgłoszeniowego oraz podania (do pobrania w zakładce ZGŁOSZENIA--->DOKUMENTY) na adres e-mail: organizacja@ramada.com.pl

Następnie należy dokonać wpłaty akredytacyjnej ustalonej dla danego kursu (zaliczki w ustalonym terminie)--> DANE DO PRZELEWU

Pozostałe formalności należy dokonać mailowo lub telefonicznie (godziny pracy i telefon podane w zakładce KONTAKT) lub na pierwszych zajęciach w dniu rozpoczęcia kursu.

Termin zapisów mija 31 grudnia 2017r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Liczba miejsc ograniczona!

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Centrum nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub
kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

2. Kwalifikacje uzyskane w trakcie kursu są wydawane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym. Wpisu do rejestru placówek szkolących wydanego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nr ewidencyjnym 2.16/00013/2016. oraz na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej; umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz.216).

3. Uczestnikiem kursu może być osoba, która kwalifikuje się do wyżej wskazanych grup adresatów kursu, a ponadto:
- Ma ukończone 18 lat.
- Posiada wykształcenie minimum średnie (wymagane dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie).
- Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane podpisanie oświadczenia).
- Posiada sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń ruchowych w trakcie kilkugodzinnych bloków zajęciowych.
- Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (wykaz przestępstw), o którym mowa w art.46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz.857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane podpisanie oświadczenia).

REGULAMIN CENTRUM (zobacz tutaj)

Pytania i szczegółowe informacje e-mail: organizacja@ramada.com.pl, a także na naszej stronie internetowej EDUKACJA TANECZNA (zakładka FAQ-najczęściej zadawane pytania)
Manifo.com - create free website with own domain name